Obchodné podmienky

1.  Ceny tovarov

Všetky ceny sú v eurách s DPH, sazdba DPH = 20%.  Klient si objednáva  tovar v stanovenej cene, ktorá sa nemení.

2. Platba

Klient si môže vybrať nasledujúce formy platby za objednaný tovar:

a) na dobierku, zásielkovou službou DPD

b) v prípade objednávky, v ktorej sú:

 • produkty šité na mieru 
 • metráž, alebo
 • objednávka presahuje 120 Eur

je jediná forma platby prevodom na bankový účet:

Unicredit Bank:  6625851005/1111

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK8011110000006625851005

Ovitex s.r.o., Hraničná 3583/30, 058 01  Poprad 

IČO: 36 507 202,  IČ DPH: SK2022021474

Zápis v obchodnom registri: Oddiel: Sro, číslo vložky: 16383/P

Zodpovedný vedúci: Ing. Stanislava Böhmerová, tel.: 0918 245 704, e-mail: ovitex@ovitex.sk

Zákaznícka linka: tel.: 0917 471 101, e-mail: obchod@ovitex.sk

Prevádzkové hodiny zákazníckej linky: po – pia  8:00 – 16:00                                                                            

Platba cez internet banking: do poznámky je potrebné uviesť:  ovitex

Variabilný symbol: číslo objednávky ( prvé päťčíslie ).

3. Objednávanie tovaru

Objednávky sú prijímané 24 hodín denne,  po ich vypísaní cez formulár umiestnený na  stránke obchodu, prípadne cez e-mail obchod@ovitex.sk.  

Realizácia objednávok sa uskutočňuje od pondelka do piatku, v čase od 7:30 – 16:00 hod.

Internetový obchod eshop.ovitex.sk si vyhradzuje právo zrušenia nekompletných, alebo chybných objednávok. V takom prípade obchod upovedomí o tomto fakte objednávajúceho cez e-mail s vyjasnením príčin zrušenia objednávky. Ak objednávajúci už zaplatil objednávku a prebieha jej zrušenie, vrátenie zaplatenej sumy sa uskutoční do 24 hod. Pri objednávaní výrobkov na mieru sa kupujúci odoslaním objednávky zaväzuje k jej prijatiu bez výhrad.

Objednávanie tovaru je možné len prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.ovitex.sk. V prípade, ak by nastala technická porucha a produkt sa nedal objednať prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.ovitex.sk, je možné tovar objednať telefonicky alebo e-mailom.

Pri metráži je možné tkaninu objednať len od 1 bm (bežný meter) a ďalej len násobky 0,5 bm (príklad 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5m, 3m, 3,5m,…) .

4. Prijatie objednávky k realizácii

objednávka na dobierku – klienta oboznámime e-mailom o prijatí jeho objednávky.

V prípade objednávky, ktorej platba prebehne cez bankový účet – bude objednávka prijatá až po potvrdení pripísania fakturovanej sumy na náš účet. Platbu žiadame uhradiť na doleuvedený bankový účet:

Unicredit Bank:  6625851005/1111 Ovitex s. r. o., Hraničná 30, 058 01 Poprad

Do políčka „poznámka“ je potrebné uviesť:  ovitex, číslo objednávky (prvé päťčíslie).

Ak do 7 dní od dátumu odoslania objednávky nebola vložená suma objednávky na náš bankový účet – príkaz na realizáciu bude anulovaný.

5. Čas na realizáciu objednávky

Všetky objednávky sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie. Maximálna doba čakania je 14 pracovných dní.

Objednávka na dobierku

Ak si klient objedná tovar na dobierku, čas prípravy objednávky po jej odoslanie je maximálne 14 pracovných dní od dňa prijatia objednávky, pričom závisí od druhu a množstva tovaru.

Objednávka prevodom na bankový účet

Pri objednávke prevodom na bankový účet, čas prípravy objednávky po jej odoslanie  (14 pracovných dní ) sa začína  až po pripísaní peňazí na bankový účet.

Celkový čas čakania na objednávku je: pripísanie peňazí na účet + realizácia objednávky + čas na prepravu (2 dni).

V prípade predĺženia dodacej lehoty (14 pracovncýh dní),  bude klient o tom bezodkladne informovaný.

Tovar je doručený nasledujúci pracovný deň od expedície tovaru z nášho skladu.

Počas vybavenia objednávky prebieha, ak je nutná, komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

V prípade, ak nie sme schopní dodať kompletnú objednávku v sľúbenom termíne, telefonicky Vám to oznámime a dohodneme sa na ďalšom postupe.

6. Dodanie

Všetky balíky sú posielané zásielkovou službou DPD, cena za odoslanie je 4,28 Eur s DPH.

Ak je hodnota objednávky nižšia ako 80 EUR – cena poštovného je 4,28 EUR s DPH.

Ak je hodnota objednávky vyššia ako 80 EUR – cena poštovného je 0.

Dobierka v hodnote 1,99 Eur sa platí aj pri objednávke do 80 EUR, v opačnom prípade je možná len platba platobným príkazom.

Nákup v hodnoteDobierka 1,99 EurPoštovné 4,28 Eur
0 – 80
80 – viacxx

Záručná doba začína prevzatím zásielky kupujúcim. Dĺžka záručnej doby je v súlade zo zákonom.

Spolu s Vašim tovarom zasielame aj originálnu faktúru – daňový doklad.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín, od hodiny objednania /doručenia emailu/ písomne na e-mailovú adresu obchod@ovitex.sk bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Ak Vašu objednávku uhrádzate cez účet je potrebné zaplatiť do 7 dní. Po tomto čase príkaz na realizáciu objednávky ostáva anulovaný.

Textilné produkty v našej ponuke sú šité na základe objednávky, napriek tomu, že ide o „štandardný rozmer“. Objednaný tovar nie je možné vymienať za iný tovar, ani rovnaký len z inej metráže.

8. Zmeny v objednávke

Ak chcete urobiť zmenu v objednávke, môžete to urobiť do 24 hodín od objednania písomne e-mailom na: obchod@ovitex.sk 

9. Vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí cez Slovenskú poštu si prevádzkovateľ e-shopu účtuje poplatok 5 EUR bez DPH.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Tovar v takomto prípade môžete vrátiť:

– ak je nepoškodený (výrobky vyrobené na zákazku sú z tohto zákona vylúčené)

Obchod vráti platbu rovnajúcu sa cene vráteného tovaru. Peniaze sa vracajú v priebehu 5 pracovných dní, od dátumu obdržania vrátenej zásielky, bankovým prevodom na konto klienta, alebo poštovým poukazom na adresu uvedenú v objednávke. Výdavky za odoslanie tovaru znáša klient.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje neuplatniť toto právo na vrátenie tovaru v zmysle spomínaného zákona ak:

– tovar bol používaný

– tovar bol vyrábaný na mieru

Týmto odstavcom nie sú dotknuté práva spotrebiteľa.

 

Tovar odporúčame odoslať doporučene a je potrebné odoslať na adresu:

Ovitex s.r.o., Hraničná 3583/30, 058 01  Poprad

10. Reklamácia

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

– k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

– nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

– zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

– používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne na adresu:

Ovitex s.r.o.

Hraničná 30

058 01  Poprad

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

– ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

– kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

– predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

– ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

11. Akcie a zľavy

Každá akcia alebo zľava je uvedená pri produkte, pri zľavách prostredníctvom kupónov sa cena upraví až pri objednávaní, kedy zadáte príslušný kód.

12. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

13. Ochrana osobných údajov

Vami poskytované osobné údaje sú nami považované za dôverné a sú spracované pre korektné vybavenie objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 •  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  – právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  – právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  – právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  – právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  – právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  – právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  – právo na prenosnosť osobných údajov,
  – právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 • Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 • Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 • Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 1. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.